SURUMAWA: Mahiladmong Sugilamat | John Dante

Dugay nga gipakatulog ang katawhan sulod sa tagoangkan sa Bukid Unambatu aron maluwas ang ilang kaliwatan sa kagub-anan sa Bahadagatan. Sa dihang nangmata na ang mga tawo, nabag-o na ang kalibotan sa Balmaya.

The Flores de Mayo Rebellion of 1879 | Victor Padilla

Written in an updated 19th century style with hyper realistic details, the novel takes its thematic dimension from the darker aspects of Philippine history and redemptive elements that mitigate these aspects. The language closely follows suit, seeking to remain true to the fashion and philosophies of the era it narrates.