MGAYUKITANUGILANON: Pungpong sa mga Sugilanon | Jon Saguban

“USA KA lawom nga espirituwalidad ang akong nakutlo gikan sa iyang mga pulong. Usa ka espirituwalidad nga lisod nimong madun- gog sa mga imperyong siyudad, sama sa Kamanilaan nga gidumala sa lanses sa komersiyalisasyon ug bisan gani sa Simbahan nga mao untay motudlo sa pag-ambitay, dili na kaayo makita. Mibutho sa akong hunahuna ang dakong bilding nga akong gipuy-an, iya sa usa ka relihiyosong orden diin ako nahimong sakop; mibutho sa akong hunahuna ang kaluag sa akong lawak diin ako makaphiluna pag-ayo sa akong kaugalingon, matag gabii, human sa panihapon, magtam- bukaw sa ubos, magtan-aw sa gagmayng balay o payag-payag sa mga eskuwater daplin sa suba sa Talayan; nahanduraw nako ang kapit-os sa mga lawak niadtong mga balaya ug dinhi karon ning mamingaw ug luag nga kabukiran. Nakapangutana kos akong kaugalingon nga- nong dili man pareho ang luna sa matag usa sa siyudad? Nganong dili man pareho ang hunahuna sa taga siyudad ug sa taga Yukyok?”

—kinutlo sa sugilanong ‘SA TIILAN NI MAKIDEPET’

“Kining pito ka obra maoy klarong representasyon sa hatay sa tawhanong kinaiyahan segun sa panabot ni Saguban. Niining maong koleksiyon tataw kaayo ang tingog sa tigsaysay nga daw nanghapyod subay sa modernong panugid apan nagtungtong sa tradisyon diin tublaw nga gisumay-sumay ang Katitikang Bisdak. Ug kini ang kontribusyon ni Jon Saguban sa kasaysayan sa panulat.”

—Omar Khalid

Currently Sold Out